Zásady zpracování osobních údajů

GDPR

Pokud jste projevili zájem o produkty na Material Marketu a poskytli své osobní údaje na webové stránce www.material-market.cz, tak se dále dozvíte, co se s těmito osobními údaji děje a jakým způsobem s nimi nakládáme.

Kdo je správcem osobních údajů a kdo jej zastupuje

Správcem se rozumí ten, kdo odpovídá za dodržování povinností kladených právními předpisy na ochranu osobních údajů. Konkrétně se jedná o:

  • Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO: 25379631, se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1686 (dále také jako „MSIC“)

V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů MSIC zastupuje zaměstnanec na pozici  Back office specialist, tel. č. 731 523 142, e-mail: info@ms-ic.cz. 

Co nás opravňuje ke zpracování Vašich osobních údajů

  • Vaše osobní údaje potřebujeme abychom mohli identifikovat, kdo má zájem o produkty, a abychom je mohli využít k předání třetím stranám a zprostředkovat tak obchod. Fungování této platformy je založeno na propojování. K tomu je nutno znát základní osobní údaje (především jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo). Důvodem ke zpracování osobních údajů je tak plnění smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících, protože bez osobních údajů nemůžeme nabízenou službu zprostředkování propojení osob realizovat.
  • Váš souhlas, pokud jste jej udělili

Za jakým účelem budeme osobní údaje zpracovávat

Jak je uvedeno výše, platforma Material Market je založena na propojování osob, které materiály či suroviny nabízejí a těch, které o ně projevili zájem. Musíme tedy Vaše osobní údaje zpracovávat, abychom měli přehled kdo má o jaký materiál (položku) zájem, s kým se máme spojit a na koho obrátit případně na koho se může obrátit ten, kdo materiály a suroviny nabízí.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, tak souhlasíte s tím, aby osobní údaje byly použity rovněž za účelem zasílání obchodní sdělení, a to zejména k informování o  novinkách, a o aktivitách souvisejících s rozvojem platformy Material Market.  

Forma zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména sběr, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované v těchto zásadách.

Komu můžeme osobní údaje poskytovat – příjemci

  • MSIC a jeho zaměstnancům
  • Třetím osobám spolupracujícím s MSIC zejména pak osobám, které nabízejí materiály či suroviny na material-market.cz
  • V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním OÚ také zpracovatelům, kteří naším jménem zpracovávají osobní údaje při zasílání marketingových sdělení (např. poskytovatel software platformy).

Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat

  • jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo

Od koho budeme osobní údaje zpracovávat a kdo nám je poskytne

Zpracovávat budeme pouze OÚ, které nám poskytnete.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou nám to v jednotlivých případech ukládají právní předpisy

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním OÚ, tak tento je udělen na dobu 5 let od okamžiku jeho udělení.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, tak tento souhlas můžete kdykoliv jednostranně odvolat bez jakékoli sankce například prostřednictvím emailové adresy uvedené výše.

Jaká máte další práva týkající se osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům což znamená, že po nás můžete chtít informaci, kdo zpracovává Vaše osobní údaje, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu osobních údajů, které se Vás týkají, a to na Vaši žádost v případě jejich změny nebo nepřesností.

Právo na omezení zpracování osobních údajů v určitých případech uvedených zejména v právních předpisech.

Právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje v běžném a strojově čitelném formátu.

Nemáte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

V případě, že nebudete spokojeni se zpracováním osobních údajů prováděným MSIC, můžete podat stížnost přímo MSIC např. na email uvedený výše, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.